Nákupný košík

Nákupný košík

Prihlásenie do obchodu

Reklamácia

GSMCentrum.CZ » Reklamácia

Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, prepravcom, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste (faktúra alebo - ďalej len záručný list). Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná lehota pre podnikateľov sa riadi obchodnými podmienkami, alebo vzájomným dojednaním v uzatvorenej kúpnej zmluve.
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou, tzv. Výpredaj.
Záruka sa však nevzťahuje na nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania užívateľom. Zároveň sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru zodpovedajúce charakteru tovaru a dobe jeho užívania. Kupujúci je povinný dodať zariadenie do sídla GMcentrum s.r.o. na vlastné náklady.
Spôsoby opráv zariadení určuje poskytovateľ záruky.
Záručná doba sa predlžuje o dobu vykonanie záručnej opravy.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch
- poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí)
- porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú
- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
- Záruka sa nevzťahuje na chyby zariadení, ktoré nemajú pôvod v samotnom zariadení: zvlášť potom vzniknuté používaním zariadenia v rozpore s určením výrobku a návodom na použitie.
- Záruka zaniká v prípade zistenia porušenia plomb, mechanického poškodenia, prevedenie demontáže, opravy alebo úpravy neoprávnenými tretími osobami.
- tovar bol poškodený živlami
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
- tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
- tovar bol vrátený v nekompletným stave
- Záruka sa nevzťahuje na sklenené časti, batérie, vodiče, skrine a materiály, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu počas používania zariadení (napr .: hroty, špičky, uhlíkové kefy).
- Vykurovacie časti je možné vymeniť v rámci záruky iba raz.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI


GMcentrum s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním dodacej lehoty, dodávkou tovaru s inými parametrami ako uvedenými v katalógu, nedodaním tovaru alebo zmenou kúpnej ceny. Najmä nenesie zodpovednosť za výrobné výluky, ušlý zisk alebo nepriame straty vzniknuté nedodaním vhodného tovaru v dohodnutej lehote. Vyššie uvedené obmedzenia neplatia v prípade uzatvorenia na danú dodávku tovaru samostatnej písomnej zmluvy medzi GMcentrum s.r.o. a zákazníkom, v ktorej by boli dohodnuté dodacie podmienky a zodpovednosť v prípade ich nedodržania.
GMcentrum s.r.o. nenesie zodpovednosť za následky použitia dodaného tovaru v rozpore s ich určením.

GMcentrum s.r.o. nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté počas tlače katalógu a chyby v technickej dokumentácii uvedenej na internete.

GMcentrum s.r.o. má právo dodať tovar s inými parametrami ako uvedenými v katalógu, vzhľadom k tomuto je zákazník povinný po obdržaní tovaru skontrolovať, či vlastnosti tovaru spĺňajú požiadavky zákazníka. Parametre a popisy ponúkaného tovaru v katalógu majú len informatívny charakter a nemôžu byť základom pre žiadosť o náhradu škody. Zákazník je povinný vynaložiť patričnú starostlivosť, aby so zakúpeným tovarom bolo vhodne zaobchádzalo a aby bolo vhodne používané.
GMcentrum s.r.o. nenesie zodpovednosť za protiprávne použitia zakúpeného tovaru.

Ako reklamovať
Miestom pre uplatnenie reklamácie je GMCentrum s.r.o. , Hrdlívská 238, 273 00 Smečno. Záruka sa vzťahuje na všetky vady tovaru spôsobené chybou pri výrobe alebo chybou na použitom materiáli. Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis muža kupujúci uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.januára 2008.Změny reklamačného poriadku vyhradené.

Súvisiace dokumenty: Oznámenie o odstúpení od zmluvy