Nákupný košík

Nákupný košík

Prihlásenie do obchodu

Vrátenie tovaru a peňazí

GSMCentrum.CZ » Vrátenie tovaru a peňazí

Vrátenie peňazí
Pri tzv. "Fyzicky bezkontaktnom spôsobe dodania" sa riadime zákonom 367 / 200sb. Takto dodaný tovar môžete do 14 dní od doručenia vrátiť v pôvodnom obale, nepoužitý, kompletný a v pôvodnom balení, schopný ďalšieho predaja.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť .Pri žiadosti o vrátenie peňazí formou zloženky typu C, sme nútení odčítať poplatok vo výške 35, -Kč, ktorý si účtuje Slovenská pošta.

Vrátenie peňazí za tovar, dopravu:
ro odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí zákazník odovzdať alebo odoslať tovar späť do 14 dní. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o: kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese GMcentrum s.r.o., Hrdlívská 238, Smečno, 273 05 alebo osobne v pobočkách Predávajúceho. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu na svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Po odstúpení sú spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom všetky prostriedky, ktoré od neho Predávajúci prijal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal. Odstúpenie v ostatných prípadoch: Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí v prípade: ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru použil Ak Kupujúci tovar ešte pred objavením vady nespôsobil Ak Kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním predal Ak Kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak tovar pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia zoží prospech Neoznámil Ak Kupujúci vadu tovar včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.