Nákupný košík

Nákupný košík

Prihlásenie do obchodu

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

GSMCentrum.CZ » Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov
Spoločnosť GMcentrum s r.o. so sídlom Hrdlívská 238, 273 05 Smečno, IČO: 04272323, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Spoločnosť GMcentrum s r.o. spracováva všetky osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Cieľom tohto vyhlásenia je informovať o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti GMcentrum s.r.o. (Www.gsmcentrum.cz; www.centrumgsm.cz; www.centrumgsm.sk, www.gsmcentrum.eu, www.cellsbattery.com), ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z činnosti spoločnosti GMcentrum s.r.o. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.


Právo na informácie:
Vaším právom je požiadať spoločnosť Gmcentrum s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácie. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).


Právo na výmaz:
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je technicky možné tieto dáta aj zo záložných systémov odstrániť. Táto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť k ďalším účely spracovania.


Nákup tovaru v e-shope a spracovanie osobných údajov:
V prípade nákupu tovaru bude spoločnosť GMcentrum s.r.o. spracovávať osobné údaje zákazníka, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke. Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov, bude GMcentrum s.r.o. vykonávať za účelom realizácie uzatvorenej kúpnej zmluvy, dodanie objednaného zboží.Výše uvedené osobné údaje zákazníkov uchovávame po dobu 5 rokov od uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy. GMcentrum s.r.o. bude vykonávať spracovanie osobných údajov zákazníkov sama, alebo na tento účel poverí, v súlade so Zákonom, tretiu osobu. V prípade, kedy bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne GMcentrum s.r.o. osobné údaje zákazníka (v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a adresu pre doručenie tovaru) tiež príslušnému prepravcovi.
Spracovávame nasledujúce osobné údaje
Meno a priezvisko
názov spoločnosti
adresa sídla / bydliska
doručovacia adresa
IP adresa
e-mail
telefónne číslo
DIČ / IČ
História obchodnej komunikácie


Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými webovými stránkami, ktoré spracúvajú Vaše informácie k odbaveniu objednávky: Poštové alebo kuriérskej spoločnosti; Banky - vrátenie platieb; orgány alebo inej právnickej osoby na plnenie našich povinností (daňový úrad, orgány presadzovania práva atď.); Spoločnosti, ktoré prevádzkujú naše IT systémy (Hostingové spoločnosti, poskytovatelia IT služieb); Spoločnosti, ktoré nám poskytujú právne, účtovné, daňové alebo poradenské služby.

Spracovanie osobných údajov v súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:
Pre vybavenie požiadaviek adresovaných spoločnosti GMcentrum s.r.o.bude spoločnosť GMcentrum s.r.o. spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá otázku či požiadavku vzniesla. Takto poskytnuté osobné údaje bude spoločnosť GMcentrum s.r.o. spracovávať len v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu či požiadavky, nevznikne-li potreba spracovávať osobné údaje na iný účel. Tieto osobné údaje sú poskytované spoločnosti GMcentrum s.r.o. dobrovoľne, pretože bez ich znalosti by nebolo možnosť otázku, alebo požiadavku vybaviť, a preto sa jedná o bezsouhlasové spracovania. V prípade uplatnenia reklamácie výrobku, bude spoločnosť GMcentrum s.r.o. spracovávať osobné údaje tiež s cieľom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností, a preto sa jedná o spracovaní osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúce reklamáciu. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva spoločnosť GMcentrum s.r.o. osobné údaje ďalej tiež na účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Ani v tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas návštevníka. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovanie osobných údajov na účely vybavenie reklamácie sa odvíja od povinnosti spoločnosti GMcentrum s.r.o. reklamáciu vybaviť. Slečnost GMcentrum s.r.o. je oprávnená odovzdať spracovávané osobné údaje svojim dodávateľom a výrobcom na spracovanie a vybavenie dotazu, požiadavke či reklamácie.


Použitie súborov cookie a analýza webové stránky:
S cieľom zlepšiť fungovanie svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa spoločnosť GMcentrum s.r.o. na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená. Cookie súbory neslúži a ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky. Zoznam všetkých cookie súborov, ktoré spoločnosť GMcentrum s.r.o. zhromažďuje na svojich webových stránkach: Permanent login - slúži pre trvalé prihlásenie zákazníka. Cookies je uchovávaná po dobu jedného až troch mesiacov alebo do odhlásenia. V prípade, že návštevník webové stránky nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovanie zmenou nastavenia svojho prehliadača.